Poszukujemy dostawcy elementów pakietów „Gramy w piktogramy”

W związku z realizacją kolejnego etapu projektu „Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydawnictwo Bohdana Orłowskiego poszukuje dostawcy elementów pakietów edukacyjnych „Gramy w piktogramy”.

Usługa, o której mowa powyżej będzie polegała na dostarczeniu gotowych, wybranych elementów pakietu „Gramy w piktogramy” zgodnie ze specyfikacją przygotowaną przez zamawiającego.

Kod CPV: 39162100-6

Szczegółową specyfikację poszczególnych elementów pakietów oraz ich nakłady przedstawia część II Formularza zgłoszeniowego.

Szerszych informacji na temat projektu można zasięgnąć na stronie www.projekt-piktografia.pl w tym obejrzeć prezentację zawierająca wizualizację pakietów Gramy w piktogramy” przygotowanych na potrzeby testowania

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2014 r.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Podstawowym kryterium wyboru będzie koszt dostarczenia materiałów oraz termin realizacji zamówienia.

Oceny ofert realizacji zamówienia dokonamy w oparciu o system punktowy. Punkty zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  1. termin realizacji – 10% oceny przy czym 1%=1 punkt. 1 punkt za każdy tydzień wyprzedzenia w stosunku do nieprzekraczalnej daty realizacji 4 sierpnia 2014 r.;
  2. cena stanowi 90% oceny przy czym 1%=1 punkt, gdzie:
  • 90% stanowi najniższą cenę, wobec której pozostałe oferty będą porównywane;
  • cena oferty netto musi obejmować wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia w tym ewentualne cło i koszty transportu;
  • cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi;
  • wykonawca może podać tylko jedną cenę, bez proponowania rozwiązań wariantowych.
  • dopuszcza się przedstawienie ofert częściowych (na poszczególne kategorie produktów)

Punktacja zostanie przyznana według wzoru:

C = Cn/Cb x 90 pkt.

C – liczba punktów przyznana badanej ofercie
Cn – najniższa oferta cenowa spośród badanych ofert
Cb– cena oferty badane

Wybór oferenta:
Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna tę, która po zsumowaniu wszystkich kryteriów uzyska najwyższą liczbę punktów.

Termin nadsyłania ofert
Prosimy o wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” i złożenie ofert do dnia 03.06.2014 r.
 

Dostawca zgłaszający:
Prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres ryszard.strzelczyk@poradnikdyrektora.pl skan elektronicznie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego” z własnoręcznym podpisem osoby dokonującej zgłoszenia oraz elektroniczną wersję wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego”,

Dopuszcza się również przesłanie drogą pocztową oryginałów wszystkich ww. dokumentów na adres Wydawnictwo Bohdan Orłowski ul. Batorego 16 lok. 1 i 2, 05510 Konstancin-Jeziorna, przy czym nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia wypełnionego Formularza zgłoszeniowego” w formie elektronicznej. W przypadku dostarczenia dokumentacji drogą pocztową o skuteczności doręczenia oferty decyduje data jej przyjęcia w siedzibie Zamawiającego.

Wyniki postępowania ofertowego opublikujemy na stronie  internetowej projektu do dn. 13.06.2014 r. oraz poinformujemy o nich wszystkich Oferentów drogą mailową.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Panią Anną Čemeljić anna.cemeljic@gmail.com
tel. 697-077-737

lub

specjalistą ds. promocji, Panem Ryszardem Strzelczyk
ryszard.strzelczyk@poradnikdyrektora.pl
tel. 22 756-42-73

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby/firmy, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także współpracownicy i pracownicy Partnera projektu, a także osoby współzarządzające.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.