Poszukujemy firmy kurierskiej

W związku z realizacją kolejnego etapu projektu „Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydawnictwo Bohdana Orłowskiego poszukuje firmy kurierskiej w celu zlecenia usługi rozesłania Mini Pakietów „Gramy w piktogramy”.

Usługa, o której mowa powyżej będzie polegała na:

– dostarczeniu 4000 przesyłek krajowych o wadze do 3 kg i wymiarach 330x240x70 mm
– zebraniu 4000 potwierdzeń odbioru przesyłki
– dostarczeniu potwierdzeń odbioru przesyłki do siedziby Wydawnictwa

Kod CPV: 64100000-7

Termin realizacji zamówienia: 22-26 września 2014 r.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Podstawowym kryterium wyboru będzie koszt usługi.

Termin nadsyłania ofert
Prosimy o przesyłanie ofert na adres ryszard.strzelczyk@poradnikdyrektora.pl w temacie maila podając „Mini Pakiet – oferta wysyłki”

Oferty powinny zawierać cenę jednostkową netto oraz informację na temat czasu potrzebnego na zrealizowanie usługi.

Wyniki postępowania ofertowego opublikujemy na stronie  internetowej projektu do dn. 19 września 2014 r. oraz poinformujemy o nich wszystkich Oferentów drogą mailową.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby/firmy, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także współpracownicy i pracownicy Partnera projektu, a także osoby współzarządzające.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.