Przeprowadzono badanie ewaluacyjne

Uprzejmie informujemy, iż zakończono badanie ewaluacyjne innowacyjnej pomocy dydaktycznej: „Gramy w Piktogramy” i efektów jego stosowania na etapie testowania.Badanie ewaluacyjne zrealizowano w ramach projektu „PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco” (nr. Umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.03.03.04-00-097/10-00), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Wydawnictwo Bohdan Orłowski i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie realizowanego badania kierowano się następującymi kryteriami ewaluacyjnymi stosowanymi w badaniach projektów innowacyjnych:

Trafność rozumiana jako odpowiedź na pytanie: Czy i w jakim stopniu produkt odpowiada na realne potrzeby?

Skuteczność rozumiana jako odpowiedzi na pytania dotyczące: skuteczności produktu, wpływu na jego skuteczność metod pracy, doboru grup docelowych, organizacji procesu wsparcia, lub innych czynników, możliwości zwiększenia skuteczności proponowanych metod.

Użyteczność rozumiana jako odpowiedź na pytanie: Czy wypracowany produkt jest zgodny z aktualnymi potrzebami grup docelowych?

Trwałość rozumiana jako odpowiedź na pytanie: Czy i w jakim stopniu prawdopodobne jest funkcjonowanie produktu po zakończeniu finansowania projektu?

Próbę badawczą stanowiło 22 nauczycieli testujących pakiet oraz 22 grupy uczniów, którzy brali udział w zajęciach z wykorzystaniem testowanego pakietu. Przebadano wszystkich 22 nauczycieli testujących pakiet. W doborze uczniów z klas testujących pakiet zastosowano dobór losowy -kwotowy. Z uwagi na metodologię i dobre praktyki prowadzenia badań fokusowych liczba uczniów, w każdej testowanej grupie wynosiła od 8 do 12 osób. Średnio ok. 10 osób z każdej grupy. Wielkość badanej próby wyniosła 216 osób.

Prowadzone badania pozwoliły ocenić pakiet „Gramy w piktogramy” jako bardzo przydatny w prowadzeniu zajęć lekcyjnych jak i dodatkowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o pakiet podkreślają jego walory dla procesu dydaktycznego i edukacyjnego. Jednocześnie ich ocena przydatności poszczególnych elementów pakietu jest zróżnicowana i uzależniona od przekonań, preferencji, stylu pracy, specyfiki zespołu klasowego. Prowadzone badania dostarczają także obserwacji, iż nauczyciele uznają za najbardziej przydatne te elementy pakietu, które sprawdziły się podczas realizacji wybranych przez nich scenariuszy i były oceniane jako atrakcyjne przez dzieci.

Co ważne, nauczyciele nie uznali żadnego elementu pakietu za zbędny. Szeroko zakrojone badanie dzieci testujących pakiet także nie pozwoliło na uznanie któregokolwiek elementu pakietu za zbędny. W badanych grupach pojawiały się wprawdzie pojedyncze wypowiedzi dzieci świadczące o tym, że byłyby skłonne uznać za zbędne niektóre nie wykorzystane w czasie testowania w ich grupie elementy (np. kości z piktogramami, kości wieloboczne), jednak grupy pracujące z tym elementem uznawały je za użyteczne i potrzebne.

Przydatność i użyteczność wszystkich elementów pakietu została potwierdzona wypowiedziami badanych (z których wybrane fragmenty zostały zaprezentowane w ramkach). Należy jednak zwrócić uwagę na ciekawe obserwacje i uzasadnienia jakie formułowali nauczyciele i uczniowie odnośnie poszczególnych elementów pakietu. Wydaje się, że opinie badanych są potwierdzeniem słuszności założeń metodologicznych, leżących u podstaw powstania innowacyjnej pomocy edukacyjnej.

Nauczyciele uznali scenariusze zajęć za ciekawe, angażujące uczniów i pomocne w realizacji wielu tematów zwartych w podstawie programowej.

Większość badanych była zdania, że scenariusze stanowią ułatwienie w pracy. Nauczyciele mogą korzystać z przygotowanych zadań, których pozytywny wpływ na rozwój kompetencji uczniów opisano w kolejnych rozdziałach raportu. Są zdania, że scenariusze pozwalają zarówno na ćwiczenie, jak i utrwalenie nabywanych umiejętności.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu <pobierz>

Ten wpis został opublikowany w kategorii Harmonogram. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.