Szkolenia dla doradców metodycznych


Formularz zgłoszeniowy

do udziału w szkoleniach z wykorzystania innowacyjnej pomocy dydaktycznej „Gramy w Piktogramy”,
realizowanych w ramach projektu „PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym
w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie pola niniejszego formularza należy wypełnić elektronicznie, a następnie nacisnąć przycisk WYŚLIJ. Osoby zakwalifikowane na szkolenia otrzymają indywidualne zaproszenia wysłane na podany w formularzu adres mailowy.

 


I. DANE OSOBOWE

(Proszę podać nazwisko osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać imię osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać wiek osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie, ukończony w chwili przystąpienia do projektu)
(Proszę podać płeć osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać numer PESEL osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać wykształcenie osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)

II. ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

(Proszę podać województwo, właściwe dla osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać powiat, właściwy dla osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać kod pocztowy, właściwy dla osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać miejscowość, właściwą dla osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać nazwę ulicy, właściwej dla osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać nr domu, właściwy dla osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać nr lokalu, właściwy dla osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)

III. DANE KONTAKTOWE

(Proszę wybrać preferowaną formę kontaktu)
(Proszę podać numer telefonu kontaktowego)
(Proszę podać numer telefonu kontaktowego)
(Proszę podać adres e-mail osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w kursie)

IV. INNE INFORMACJE

(Proszę podać pełną nazwę placówki, w której jest zatrudniona osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w kursie)
(Proszę podać nazwę ulicy, właściwej dla siedziby placówki)
(Proszę podać nr budynku, właściwy dla siedziby placówki)
(Proszę podać nr lokalu, właściwy dla siedziby placówki)
(Proszę podać kod pocztowy, właściwy dla siedziby placówki)
(Proszę podać nazwę miejscowości, właściwej dla siedziby placówki)
(Proszę wskazać preferowaną miejscowość (spośród wyżej wymienionych), gdzie chcieliby /mogliby Państwo uczestniczyć w szkoleniu)

Niniejszym oświadczam, że: *

(miejscowość i data)
(czytelny podpis wypełniającego formularz)

Załącznik do formularza zgłoszeniowego (jego wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie poczta tradycyjną do Wydawnictwa Bohdan Orłowski jest obowiązkowe):

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Możliwość komentowania jest wyłączona.