O projekcie

PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco jest projektem realizowanym w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 Poprawa jakości kształcenia.

Język symboliczny jest nie tylko skutecznym narzędziem do komunikowania się w różnych sytuacjach, ale jest również potężnym narzędziem ułatwiającym rozwiązywanie problemów, w tym także dotyczących życia codziennego. Język symboliczny jest narzędziem wspierającym myślenie matematyczne, ale sam także musi być przez matematyczne myślenie wspierany.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), wśród wymagań ogólnych z zakresu matematyki wymienia m.in. wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji, modelowanie matematyczne, użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentację. Wszystkie te cele kształcenia wiążą się ze stopniowym pogłębianiem rozumienia symbolicznego języka matematyki i rozwijaniem umiejętności posługiwania się nim, ze stopniowym rozwojem matematycznego myślenia uczniów.

Celem projektu PIKTOGRAFIA jest rozwinięcie i wzmocnienie podstaw niezbędnych do pełniejszego i lepszego rozumienia przez uczniów języka symbolicznego matematyki poprzez wspieranie tworzenia środowiska edukacyjnego umożliwiającego im samodzielne konstruowanie wybranych elementów wiedzy matematycznej, w tym rozwijanie umiejętności celowego posługiwania się językiem symbolicznym.

Projekt wpłynie na poprawę powiązania kształcenia matematyki z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez innowacyjne zastosowanie materiałów dydaktycznych. Pozwoli wzmocnić zainteresowanie matematyką, a pośrednio także naukami technicznymi. Efektem projektu ma być ograniczenie jednego z podstawowych powodów szkolnych matematycznych niepowodzeń uczniów – braku rozumienia przez nich języka symbolicznego, co powinno bezpośrednio przełożyć się na większe zainteresowanie matematyką i naukami technicznymi także jako kierunkami przyszłego kształcenia.

Dla osiągnięcia tego celu zostaną:

  • stworzone pakiety edukacyjne zawierające poradniki dla nauczyciela ze scenariuszami zajęć oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli;
  • przygotowane propozycje szkoleń dla  nauczycieli oraz zajęć dla studentów kierunków pedagogicznych – przyszłych nauczycieli;
  • upowszechnione efekty projektu m.in. podczas konferencji i za pośrednictwem strony internetowej.

Więcej informacji o projekcie, opis produktu finalnego Gramy w piktogramy oraz analiza problemu i cele jego realizacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.